بسته‌بندي به عنوان يك ابزار كارآمد سالهاست كه مورد  نظر كارشناسان علم بازاريابي قرار گرفته است. استفاده از انواع مختلف بسته بندي ضمن اينكه قابليت نگهداري بهتري را به كالا مي‌بخشد در كسب سهم بالاتري از بازار براي كالاي مورد نظر نيز مؤثر است.

 

 طرح کسب کار و راه اندازی بسته بندی سبزیجات خشک و تازه

 نظريه پردازان بازاريابي ، دو نقش مهم براي بسته بندي متصور هستند كه عبارتند از نقش Protective و نقش Promotive . چنانكه از واژه به كار گرفته شده براي اين نقش ها نيز برمي‌ايد نقش نخست به وجه نگهداري و دوام حاصل از بسته بندي و نقش دوم به جنبه آگاهي دهنده و پيش برنده بسته بندي اشاره دارد.

  تغيير روش زندگي افراد جامعه و گرايش به زندگي ماشيني از يكسو و اشتغال بانوان در خارج از خانه از ديگر سو موجب پيدايش نيازهاي جديدي گشته است كه پيش از اين توسط خود خانواده تامين مي‌شد. استفاده از كالاهاي آماده طبخ از جمله اين نيازهاي نو است. با توجه به وجود سبزي در پخت بسياري از غذاهاي ايراني تمايل به استفاده از سبزيجات فرآوري و بسته بندي شده نيز در زمره اين نيازها قرار مي‌گيرد كه با ارضاي آن استفاده از سبزيجات تازه يا سبزيجات خشك مورد مصرف در طبخ غذاها نيازي به صرف وقت براي شستشو، آماده سازي يا خشك كردن و نگهداري و ضدعفوني در محل مصرف نخواهد داشت.

  با توجه به بازار تقاضاي گسترده داخلي براي انواع سبزيجات، خصوصا نحوه عرضه آنها در مراكز خريد بزرگ و سوپر ماركتها ، لزوم توجه بيشتر به بسته بندي اين مواد به منظور افزايش سهولت دسترسي ( عرضه ) و نگهداري مشخص‌تر مي‌شود. چراكه بسته بندي بهداشتي سبزيجات خشك  موجب كاهش ضايعات و آلودگي هاي آن خواهد شد .

? پر بازده و سود دهی عالی

? کارآفرینی و کسب درآمد حتی با سرمایه کم

✳️انواع بسته بندی سبزی ها
✳️انتخاب محصول
✳️ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ
✳️ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﻓﺮآوری و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی اﻧﻮاع ﺳﺒﺰی ها
✳️فرآیند آماده سازی و بسته بندی
✳️بازار خارجی
?بررسی برندهای موجود در بازار
?تعیین استراتژی پروژه
✳️بررسی عرضه و تقاضای محصول
✳️بررسی عرضه محصول در شهر های مختلف
?بررسی عرضه و تقاضا در چند سال اخیر
✳️ظرفیت تولید طرح
✳️انتخاب محل احداث کارخانه
✳️وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﻣﺤﻞ اﺟﺮای ﻃﺮح
✳️ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ
✳️موقعیت جغرافیایی
✳️ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی
✳️محاسبات فضای مورد نیاز و چیدمان دپارتمان های کارخانه
✳️چیدمان دپارتمان ها بر استفاده از نرم افزار
✳️برآورد هزینه های سرمایه گذاری
✳️هزینه ی خرید زمین
✳️ساختمان های واحد تولید
✳️ابزار و ماشین آلات مورد نیاز
✳️تاسیسات
✳️ملزومات اداری
✳️وسائل مصرفی
✳️هزینه ی تبلیغات
✳️هزینه ی تامین وسایل نقلیه
✳️جدول هزینه های سرمایه گذاری ثابت
✳️نصب تجهیزات
✳️هزینه های قبل از بهره برداری
✳️برآورد هزینه های تولید
✳️فرایند تولید
✳️تامین مواد مورد نیاز تولید.
✳️عوامل موثر بر ظرفیت تولید
✳️منابع انسانی
✳️هزینه ی سوخت و انرژی
✳️هزینه ی تعمیر و نگهداری
✳️هزینه ی غذا
✳️زمانبندی اجرای طرح
✳️فرضیات
✳️جداول خروجی

?سال ۹۴-۹۵? 

RIAL 99,000 – خرید

دیدگاه ها

You must log in to submit a review.